ദേശീയ ആരോഗ്യ നയം 2015 നടപ്പിലാക്കരുത്

Spread our news by sharing in social media

കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ ആരോഗ്യ നയം 2015 നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് AIDYO , AIMSS എന്നീ സംഘടനകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ SUCI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി; ഡോ. പി എസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ AIDYO സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം സ. M പ്രദീപൻ മുഖ്യ പ്രസംഗം നടത്തി; തുടർന്ന് സ.സി കെ ശിവദാസൻ, സുജ ആന്റണി, കൃഷ്ണകുമാർ, കെ വി രാജീവൻ, എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Share this