സെപ്റ്റംബര്‍ 2 പൊതുപണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നടന്ന പരിപാടികള്‍

Spread our news by sharing in social media
  • Kollam

Programmes held on General Strike in different Districts in Kerala

Share this