സർക്കാർ ഒത്താശയോടെ നടന്ന ആസൂത്രിത മരം കൊള്ള

സർക്കാർ ഒത്താശയോടെ നടന്ന ആസൂത്രിത മരം കൊള്ള

നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ വളർച്ചയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്ന് തകൃതിയായി വെട്ടിമുറിക്കുകയും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അനുവദിക്കപ്പെട്ട മൂന്നു മാസം രാവും പകലും കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മരംമാഫിയാ-രാഷ്ട്രീയ-ഉദ്യോ ഗസ്ഥ സംഘം തങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫിബ്രവരി 2ന് വിവാദ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, നേരം വെളുത്തത് അറിയാത്തവിധം മോഷണത്തിൽ മുഴുകിയ ‘പാവം കള്ളനെ’പ്പോലെ ചിലർ അതിനുശേഷവും മരം വെട്ടി കടത്തുകയുണ്ടായി. സംരക്ഷിത ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഈട്ടിയും തേക്കുമൊക്കെയാണ് മുറിച്ചുകടത്തിയവയിൽ ഏറെയും. വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് […]

Read More

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
WhatsApp