പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുരുദ്വാര ആക്രമണത്തെ എസ്‌യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) അപലപിക്കുന്നു

Spread our news by sharing in social media

പാകിസ്ഥാനിലെ നൻകാനാ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര ആക്രമിച്ച സംഭവത്തെ എസ്‌യുസിഐ(സി) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘോഷ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അക്രമികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ കിരാതമായ നടപടിയെ, സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനായി ഏതെങ്കിലും ശക്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായി എതിർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Share this