ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ്: സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവല്‍ക്കരിച്ചുകൊണ്ടുംഎല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അനുമതി നേടിക്കൊണ്ടും മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാവൂ